Bajkologija Logo

OPĆI USLOVI ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

OSNOVNE INFORMACIJE O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Prema obavezama koje za Bajkologija d.o.o. Sarajevo, Šenoina 6, Sarajevo (dalje:
Bajkologija) ima u odnosu na domen zaštite ličnih podataka, provode se odgovarajući koraci
kojima se reguliše zaštita ličnih podataka, sa punom sviješću o važnosti istih za sva fizička
lica. U Bosni i Hercegovini osnovni propis na kojem se temelji zaštita ličnih podataka jeste
Zakon o zaštiti ličnih podataka (Sl. Glasnik BiH br 49/06, 76/11 i 89/11). Shodno navedenom
Zakonu (dalje: ZZLP), kao i pravnoj regulativi uvedenoj Regulativom (EU) 2016/679
Evropskog parlamenta i Savjeta o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka, Bajkologija kao kontrolor ličnih podataka mora
osigurati da pojedinci dobiju i kontinuirano dobivaju informacije o ličnim podacima koji se u
okviru aktivnosti Bajkologije obrađuju.
Bajkologija prikuplja lične podatke iz zakonitih izvora, u skladu sa pravnim propisima i
pravno prihvaćenim praksama. Sve zbirke ličnih podataka koje Bajkologija u svom radu
kreira, obavezna je prijaviti Agenciji za zaštitu ličnih podataka (AZLP) kao nadzornom tijelu u
tom domenu, i to kroz prijavu evidencija koje obavezno sadrže:
a) naziv zbirke ličnih podataka;
b) ime, prezime i adresu kontrolora podataka i obrađivača podataka, stvarno
mjesto obrade podataka (uključujući i tehničku obradu), kao i ostale aktivnosti
obrađivača podataka u vezi s obradom ličnih podataka
c) svrhu obrade podataka
d) zakonsku osnova za obradu
e) vrstu podataka koji se obrađuju
f) kategorije nosilaca podataka
g) izvor podataka i način prikupljanja
h) vrstu prenesenih podataka, primaoce tih podataka i zakonsku osnovu za
prijenos
i) rokove za brisanje određenih vrsta podataka
j) prijenos podataka iz inozemstva, odnosno iznošenje podataka iz Bosne i
Hercegovine s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i
inozemnog korisnika ličnih podataka, te svrhu za to unošenje, odnosno
iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom,
odnosno pisanim pristankom lica na koje se podaci odnose
k) naznaku preduzetih mjera zaštite ličnih podataka.
Bajkologija je obavezna čuvati i štititi lične podatke na odgovarajući način, tako da neće
doći do neovlaštenog otkrivanja podataka osobama koje nisu ovlaštene da istima raspolažu.
U tom smislu i u te svrhe, Bajkologija je obavezna donijeti i provoditi Plan sigurnosti ličnih
podataka, koji garantira kako nadzornom tijelu, tako i pojedincima da se zaštita ličnih
podataka provodi na primjeren način. Bajkologija neće prenositi, posuđivati ili prodavati
lične podatke trećoj strani bez prethodne obavijesti nosioca podataka i dobijanja pristanka u
pismenom obliku. Bajkologija također neće obrađivati podatke bez odgovarajućih zaštitnih

mjera te će iste obraditi samo u okviru zakonskih pravnih osnova, odnosno pravne
regulative, te utvrđenih svrha obrade ličnih podataka.
U smislu ovih Općih uslova zaštite ličnih podataka koristi se terminologija propisana
odredbama ZZLP, a naročito terminologija predviđena čl. 3. istog Zakona.

PODACI O KONTROLORU I ODGOVORNOJ OSOBI ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA

Kontrolor u smislu ovih Općih uslova jeste pravna osoba Bajkologija d.o.o. Sarajevo,
adresa Šenoina br. 6, Sarajevo.

Bajkologija može odrediti zaposlenika odgovornog za provedbu poslova i aktivnosti u
vezi sa zaštitom ličnih podataka, a jedinstveni kontakt u vezi sa pitanjima zaštite ličnih
podataka jeste info@bajkologija.ba.

PRENOS LIČNIH PODATAKA

Bajkologija može, s ciljem provedbe aktivnosti preduzetih na zahtjev nosioca
podataka, ili ako je to potrebno radi izvršenja preuzetih obaveza ili ugovora ili podrške
aktivnostima prilikom izvršenja obaveza iliugovora, izvršiti prenos ličnih podataka na
područje izvan Bosne i Hercegovine drugim pravnim licima i/ili organizacijama koje djeluju
kao obrađivači za Bajkologiju.

AZLP je ovlaštena da daje mišljenje o prihvatljivosti prenosa ličnih podataka van
granica Bosne i Hercegovine u skladu sa ZZLP. Sa svim obrađivačima u zemlji i inozemstvu
Bajkologija zaključuje odgovarajuće sporazume o obradi podataka koji sadrže obavezne
klauzule propisane u ZZLP ili Općoj uredbi za zaštitu ličnih podataka Evropske Unije (GDPR) u
dijelovima u kojima ista nije u koliziji sa pozitivnim pravnim normama u Bosni i Hercegovini.

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

U skladu sa svojim aktivnostima, potrebama, obavezama i prijavljenim evidencijama
zbirki ličnih podataka, Bajkologija će prikupljati i obrađivati podatke o polu, dobi,
obrazovanju, zaposlenju, o geografskoj lokaciji, podatke kao što su telefonski broj, e-mail
adresa, adresa, podaci o JMBG, podatke iz ličnih dokumenata podnesenim Bajkologiji u
skladu sa definiranom zakonitom svrhom, te druge podatke od značaja za provedbu
zakonitih aktivnosti Bajkologije.

Evidencije zbirki ličnih podataka Bajkologije javno su dostupne u Glavnom registru
dostupnom na Internet stranici AZLP.

PRAVNA OSNOVA OBRADE I SVRHE OBRADE LIČNIH PODATAKA

Bajkologija prikuplja i obrađuje lične podatke u sljedeće svrhe, odnosno temeljem
sljedećih osnova:
a) u svrhu izvršavanja ugovornih ili predugovornih obaveza – podaci kojima je
neophodno raspolagati, odnosno koje je neophodno obrađivati da bi se realizirale
obaveze koje proizilaze iz pravnih odnosa Bajkologije i fizičkih i pravnih osoba;
b) na osnovu pravnih propisa – podaci kojima je neophodno raspolagati, odnosno koje
je neophodno obrađivati po osnovu obaveza koje proizilaze iz važećih akata državnih
organa, a naročito zakonskih akata;
c) na osnovu izričite i nedvosmislene saglasnosti nosioca podataka – podaci koje nosilac
podataka jasno stavlja na raspolaganje Bajkologiji i daje pravo Bajkologiji da istim
raspolaže za međusobno definirane svrhe. Saglasnost se daje u pismenoj formi.

PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Primaoci ličnih podataka su pravne osobe (najčešće državni organi) koje su na
osnovu radno-pravnog zakonodavstva, sporazuma o obradi ličnih podataka u skladu sa
važećim pravom, ili ugovornih ili profesionalnih obaveza na čuvanje tajne, dužni poštovati i
štititi povjerljive podatke nosioca podataka.

Bajkologija je obavezna otkriti lične podatke trećim stranama ako je takva obaveza
na prenos i/ili otkrivanje podatka nametnuta imperativnim normama pozitivnog prava (npr.
krivično zakonodavstvo, propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma,
zakonite naredbe nadzornih tijela…)

Bajkologija može sprovesti ispitivanje i dobiti informacije o ličnim i drugim podacima
ako su isti nužni radi postizanja svrhe ispunjavanja ugovornih obaveza i/ili postoji pravna
osnova za takvo ispitivanje i prikupljanje.

TRAJANJE POHRANE LIČNIH PODATAKA

Period čuvanja ličnih podataka zavisi od pravne osnove i svrhe obrade određene
kategorije ličnih podataka. Lični podaci čuvaju se samo onoliko dugo koliko je potrebno za
postizanje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađivani. Nakon ispunjenja svrhe njihove obrade,
a ukoliko ne postoji druga pravna osnova ili ne postoji potreba za ostvarivanjem,
izvršavanjem ili odbranom od pravnih zahtjeva, lični podaci će biti izbrisani, uništeni,
blokirani ili učinjeni anonimnima.

PRAVA NOSILACA PODATAKA

Ukoliko nosilac podataka želi dobiti informacije o svim svrhama za koje Bajkologija
koristi njegove lične podatke, nosilac podataka to može ostvariti koristeći svoje pravo na
pristup. U tom slučaju, Bajkologija će mu dostaviti tačnu listu svih aktivnosti obrade u vezi s
njegovim/njezinim ličnim podacima, te odgovarajuće pravne osnove.
Bajkologija osigurava nosiocima podataka mogućnost ostvarivanja svojih prava,
posebno pristupa ličnim podacima te ispravljanja ili brisanja ličnih podataka (gdje je to
dopušteno pravnim propisima) i ostvarivanja prava na prigovor. Nosilac podataka može
podnijeti zahtjev koji omogućava njegovu identifikaciju popunjavanjem posebnog obrasca te
na drugi dokumentovani način kao što su usmeno na zapisnik, kroz pisani zahtjev, usmeni
zahtjev podnesen video konferencijom, putem elektronske pošte ili na drugi način iz kojeg
jasno proizilazi zahtjev nosioca podataka).
Na zahtjeve nosilaca podataka Bajkologija se obavezuje odgovoriti u roku ne dužem
od 30 dana. Obaveza Bajkologije je da na zahtjev nosioca ličnih podataka u vezi sa njegovim
podacima obezbijedi sve potrebne informacije najmanje jednog godišnje besplatno, bez
naknade, a ukoliko nosilac podataka u tekućoj godini dodatno zahtijeva pružanje
informacija, Bajkologija će iste dostaviti uz odgovarajuću razumnu naknadu koja ne prelazi
iznos troškova dostavljanja informacija.
U smislu ZZLP, nosilac podataka ima sljedeća prava:
a) pravo na pristup ličnim podacima prikupljenim u vezi s njim, da isto
jednostavno ostvari u razumnom roku, kako bi se upoznao s obradom i
provjerio njezinu zakonitost;
b) pravo da Bajkologija, bez nepotrebnog odlaganja, ispravi netačne lične
podatke koji se odnose na njega;
c) pravo na dopunu nepotpunih ličnih podataka, uključujući podnošenje
dopunske izjave;
d) pravo da Bajkologija, bez nepotrebnog odlaganja, izbriše lične podatke koji se
odnose na njega, osim u slučajevima predviđenim pozitivnim pravnim
propisima, naročito ZZLP;
e) pravo da prigovori i uskrati saglasnost za korištenje podataka u svrhe
direktnog marketinga.
Saglasnost nosioca podataka nije i ne može biti trajna, te nosilac podataka ima pravo
u svakom trenutku povući saglasnost za obradu svojih podataka, a Bajkologija prestati sa
obradom, osim ukoliko postoji pravni osnov, prevashodno pravni propis, koji zahtijeva
daljnju obradu podataka bez saglasnosti nosioca.

Kontrolor podataka nije dužan da pruži informaciju o obradi ličnih podataka, niti da
omogući pristup ličnim podacima ako bi se time mogla nanijeti značajna šteta legitimnim
interesima sljedećih kategorija u Bosni i Hercegovini:

a) državnoj sigurnosti;
b) odbrani;
c) javnoj sigurnosti;
d) preventivi, istrazi, otkrivanju krivičnih djela i gonjenju izvršilaca, te povredi
etičkih pravila profesije;
e) važnim privrednim i finansijskim interesima, uključujući monetarna, budžetska
i poreska pitanja;
f) inspekcijskim i drugim kontrolnim dužnostima;
g) zaštiti nosioca podataka ili pravima i slobodi drugih.
U slučaju sumnje na kršenje svojih prava, a bez obaveze da se prethodno obrati
Bajkologiji, nosilac podataka se sukladno ZZLP obraća AZLP sa odgovarajućim zahtjevom.
Ukoliko su za nosioca podataka nastupile štetne posljedice usljed povrede prava na
privatnost, a koja je skrivljena aktivnostima Bajkologije, Bajkologija je dužna nadoknaditi
materijalnu ili nematerijalnu štetu. O visini naknade odlučuje nadležni sud.

PRAVILO MINIMIZIRANJA I OBAVEZA OBAVIJESTI

Bajkologija je obavezna prikupljati i obrađivati samo one podatke koji su neophodni
za sprovođenje zakonskih odredbi, ugovornih obaveza, svrha definisanih u saglasnosti i
legitimnog interesa Bajkologije.
Bajkologija neće zasnovati ugovorni odnos tamo gdje druga strana odbija dati lične
podatke ili prihvatiti obradu ličnih podataka, a koji su potrebni za zasnivanje i provedbu
ugovornog odnosa u skladu sa obavezama proizišlim iz pravnih propisa.
O ličnim podacima koji nisu dobijeni direktno od nosioca podataka, a koje je
Bajkologija pribavila iz drugih izvora, Bajkologija je dužna bez odlaganja obavijestiti nosioca
podataka, a sve u skladu sa odredbama ZZLP.

OSTALE INFORMACIJE

Bajkologija ima pravo izmijeniti ove Opće uslove zaštite ličnih podataka i privatnosti,
a naročito radi usklađivanja sa pozitivnim pravnim propisima u domenu zaštite ličnih
podataka.
Radi transparentnosti i informiranosti nosilaca podataka, Bajkologija čini ove Opće
uslove javno dostupnim putem službene Internet stranice Bajkologije.

Ukoliko neko pitanje u vezi sa zaštitom ličnih podataka nije obrađeno kroz ove Opće
uslove, ili se radi o pitanju iz odnosa sa nosiocem podataka koje nije regulirano ugovorom,
na ta pitanja primjenjuju se odredbe važećeg zakonodavstva, odnosno ZZLP i Opće uredbe
za zaštitu ličnih podataka Evropske Unije u dijelovima u kojima ista nije u koliziji sa
pozitivnim pravnim normama u Bosni i Hercegovini.